Visnyk

Center of scientific support

APV Kharkiv region

Research and industrial collection

Rules for writing

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН є засновником науковo-виробничого збірника "Вісник Центру наукового забезпечення АПВ

Харківської області". У виданні публікуються оглядові та експериментальні статті з питань землеробства, рослинництва, тваринництва, аграрної економіки, механізації, насінництва та інші, що пов'язані з проблемами інноваційного розвитку АПВ.

Статті надсилати у 2-х примірниках українською (російською, англійською) мовою з супровідним листом від організації, внутрішньою рецензією та експертним висновком, додатково додається диск CD-R(W) з записом статті, або на вказану нижче електронну адресу. Обсяг статей − до 15 сторінок друкованого тексту, включаючи ілюстрації та бібліографію. Остання сторінка тексту 2-го примірника повинна бути підписана авторами та керівником роботи. Текст має бути набраним у редакторі MS Word для Windows (версії 95...98 та вище), шрифт Times New Roman Cyr., розмір літер 12, через один інтервал, розмір сторінки 21,0 × 29,7 см (А4), з полями по 2 см. Фотографії та малюнки мають бути контрастні і подані окремим файлом.

Структура статті: УДК; Назва; Ініціали та прізвище авторів; Назва установи, де працюють автори; Реферат; Ключові слова (не більше 2-х рядків) (всі відомості трьома мовами); Короткий вступ з оглядом літератури; Мета і завдання досліджень; Методика та вихідний матеріал; Результати і їх обговорення; Висновки; Список використаних джерел, оформлений за вимогами ДСТУ 3008-95, список використаних джерел англійською мовою (References) оформлений, за вимогами CBE/CSE; Реферат російською (українською) (обсяг реферату – 1 сторінка) та англійською мовою (розширений до 250 слів). Посилання на літературу в тексті позначається порядковим номером джерела (у квадратних дужках); список використаних джерел подавати у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті (ДСТУ 3008-95).

 

Редколегія лишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають тематиці збірника, містять застарілі (5-7 річної давності) результати та статті оформлені не за правилами. Строки подачі статей редколегія не обмежує.

 

Статті надсилати за адресою: 

 61060, м. Харків, пр. Московський, 142

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН,

 Редколегія збірника

"Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області".

E-mail: yuriev1908publisher@gmail.com

тел. (057) 392-00-50, 90-02-81, 90-02-27.

X

Send article

Article sent successfully

Articles search