Вісник

Центру наукового забезпечення

АПВ Харківської області

Науково-виробничий збірник

Правила для авторів

  Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН є засновником науковo-виробничого збірника "Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області". У виданні публікуються оглядові та експериментальні статті з питань землеробства, рослинництва, тваринництва, аграрної економіки, механізації, насінництва та інші, що пов'язані з проблемами інноваційного розвитку АПВ.

  Статті надсилати у 2-х примірниках українською (російською, англійською) мовою з супровідним листом від організації, внутрішньою рецензією та експертним висновком; додатково додається диск CD-R(W) з записом статті, або надсилається на вказану нижче електронну адресу. Обсяг статей − до 10 сторінок друкованого тексту, включаючи ілюстрації та бібліографію. Остання сторінка тексту 2-го примірника повинна бути підписана авторами та керівником роботи і обов'язково містити контактні дані (телефон, електронну адресу) авторів. Текст має бути набраним у редакторі MS Word для Windows (версії 95...98 та вище), шрифт Times New Roman Cyr., розмір літер 12, через один інтервал, розмір сторінки 21,0 × 29,7 см (А4), з полями: ліве та праве по 2,25 см; верхнє та нижнє - по 1,6 см. Фотографії та малюнки мають бути контрастні і подані окремим файлом.

№ з/п

Елементи структури наукової статті

Короткий опис елементів структури

1

Шифр УДК

Надають у верхньому лівому рядку напівжирним шрифтом

2

Назва статті

Розміщують відцентровано напівжирним шрифтом прописними літерами. Має бути якомога коротшою і відбивати зміст тексту. Не вживати абревіатури

3

Прізвище, ініціали автора (авторів) і назва установи, де працює автор (автори)

Вказують у називному відмінку

4

Реферат (анотація)

5-6 рядків

Являє собою стислий огляд змісту роботи. Реферат, як правило, слід розпочинати словами: «стаття містить…», «наведено результати…», «досліджено…», «вивчено…», і т. і.; у рефераті слід уникати посилань на інші роботи – такі посилання мають знаходитися у основній частині

5

Ключові слова

Призначені для пошукових систем і класифікації статті за темою. Для збільшення ймовірності знаходження статті при пошуку в бібліографічних базах наукової літератури до визначення ключових слів слід підійти відповідально

6

Короткий вступ з

оглядом літератури

Необхідно обґрунтувати актуальність проблеми, яку досліджували, і новизну роботи. Має містити також достатню кількість даних та посилань на раніше опубліковані джерела інформації, щоб колегам можна було оцінити та перевірити роботу

7

Мета і завдання

дослідження

Презентують мету роботи і описують завдання, яке (які) було вирішено для її досягнення

8

Методика та

вихідний матеріал

Вказують, яку методику обрано для дослідження (і чому саме її) та який вихідний матеріал використано

9

Результати та їх

обговорення

Найкращий спосіб показати результати – представити їх у формі чітких графіків. Мета даного розділу – продемонструвати, які знання були отримані у результаті роботи, і показати перспективу даних результатів, порівнявши їх з існуючим станом речей у цій галузі, описаним у розділі "Вступ".

10

Висновки

Висновки не потрібно ототожнювати з рефератом. Висновки показують, що отримано, а реферат – що зроблено

11

Список

використаних джерел

Дозволяє визначити базу дослідження і створити уявлення щодо наукових позицій автора. Список використаних джерел необхідно надавати у порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті, і оформити за вимогами ДСТУ 3008-95*

12

References,

оформлений за

вимогами CBE/CSE

(варіант C-S)

Автор АА. Назва статті. Назва періодичного видання (назва видавництва). Рік публікації. Випуск (номер): сторінка (-и)**. В україномовних та російськомовних джерелах назву статті, книги надавати в перекладі на англійську мову, а прізвища авторів, назву періодичного видання, видавництва – за допомогою транслітерації. Вживання розділових знаків «/», «//», «» не передбачено

13

Реферат

російською мовою

Розширений. Обсяг – 1 сторінка. За структурою повинен містити пункти з 2 по 10 даної таблиці

14

Реферат

англійською мовою

Розширений. Обсяг – 1 сторінка. Має містити пункти з 2 по 10 даної таблиці і може бути як самостійно написаним варіантом, так і перекладом російського (розширеного) реферату на англійську мову

 

*Приклад 1.

а) Іщенко В. А. Ефективність застосування мінеральних та бактеріальних добрив при вирощуванні гороху вусатого типу в умовах Північного Степу України / В. А. Іщенко // Корми і кормовиробництво. – 2010. – № 66. – C. 54–60.

б) Яковлева В. М. Бактероиды клубеньковых бактерий / В. М. Яковлева. – Новосибирск: Наука, 1975. – 172 с.

 **Приклад 2.

а) Ishenko V. А. Efficacy of the application of mineral and bacterial fertilizers when growing leafless peas in the Northern Steppe of Ukraine. Kormy i kormovyrobnytstvo. 2010. 66: 54–60.

б) Yakovleva V. M. Bakteroides of nodule bacteria. Novosibirsk: Nauka. 1975. 172.

У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, шрифту, положення символів табуляції).

У тексті використовувати дефіс «-», який не відділяється пропусками, і тире

«–» (допускається довге тире: «—»), яке відділяється з обох боків пропусками. Перед розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них – ставиться.

Відділяти нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл):

- ініціали, звання від прізвищ;

- скорочені назви мір від цифр,

- розділові знаки, лапки і т. ін.

Редколегія лишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають тематиці збірника, містять застарілі (5–7 річної давності) результати, а також статті, оформлені не за правилами. Строки подачі статей редколегія не обмежує.

Статті надсилати за адресою: 61060, м. Харків, пр. Московський, 142;

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, Редколегія збірника

"Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області"

E-mail: yuriev1908publisher@gmail.com

Сайт науково-виробничого збірника «Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області»

Visnyk_Centr_APV.com.ua

тел. (057) 392-00-50, 90-02-25, 90-02-27

 

Головний редактор вісника

доктор с.-г. наук                            В.В. Кириченко

X

Надіслати статтю

Стаття успішно надіслана

Пошук статей